ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

doublecorner
Διαστάσεις σε cm 4Χ26,5Χ25
Ανοχή Διαστάσεων ± 2,0%
Επιπεδότητα ± 0,9%
Ορθογωνικότητα 90° ± 1,0°
   
ΦΥΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Υδαταποροφητικότητα 15,0% (±3,0%)
Συντ.Θερμ. Διαστολής 7 E-6 / °C
Συντ. Θερμ. Αγωγιμότητος 0,82 Kcal / (h m °C)
   
ΑΝΤΟΧΗ  
Σε Κάμψη 20,4 N/mm²  
Σε Απότριψη 1204 mm3  
Σκληρότητα ΜΟHS-6  
Σε Οξέα Ανθεκτικό  
Σε Αλκάλια Ανθεκτικό  
Παγετό Ανθεκτικό  
     

 

Γραφεία-Εργοστάσιο:
Οδός "Λ", ΒΙ.ΠΕ. Ηρακλείου
Τ.Κ.:716 01
Ηράκλειο Κρήτης
Τηλ:2810 381 160 (5 γραμμές)
Fax:2810 380 798

 tuv