Στην Α.Κ.Ε.Κ. Α.Ε. δίνουμε έμφαση στην παραγωγή προϊόντων άριστης ποιότητας. Για τον σκοπό αυτό έχουμε υιοθετήσει αυστηρές διαδικασίες παραγωγής και ελέγχου των προϊόντων μας και έχουμε πιστοποιηθεί με EN ISO 9001:2008. Τα προϊόντα ελέγχονται σε όλα τα στάδια της παραγωγής για να ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές του Ευρωπαϊκού Κανονισμού ΕΝ 771-1:2003 και είναι πιστοποιημένα με δήλωση συμμόρφωσης CE. Ο υπολογισμός του ισοδύναμου θερμικού συντελεστή των τούβλων μας και της τοιχοποιίας τους, συμμορφώνεται με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 1745.

Από το 1995 λειτουργεί στις εγκαταστάσεις μας Εργαστήριο Έρευνας Ανάπτυξης και Ποιοτικού Ελέγχου Κεραμικών.

Στο εργαστήριο μας πραγματοποιείται μηχανικός έλεγχος της πρώτης ύλης και λειτουργεί γραμμή παραγωγής μοντέλων υπό κλίμακα. Τα προϊόντα υποβάλλονται σε αυστηρό έλεγχο των φυσικών και των τεχνικών χαρακτηριστικών τους. Επιπλεον πραγματοποιούνται έλεγχοι αντοχής,  στα μεν τούβλα με θλιπτική δοκιμασία, στα δε πλακίδια με καμπτική δοκιμασία και απότριψη.

Γραφεία-Εργοστάσιο:
Οδός "Λ", ΒΙ.ΠΕ. Ηρακλείου
Τ.Κ.:716 01
Ηράκλειο Κρήτης
Τηλ:2810 381 160 (5 γραμμές)
Fax:2810 380 798

 tuv