Τρόποι Εφαρμογής-Τεχνικά Χαρακτηριστικά
• Πάχος Τοίχου 8 cm (Πλατάρι 19)
• Πάχος Τοίχου 19 cm (Πλατάρι 19)
• Πάχος Τοίχου 8 cm (Πλατάρι 25)
• Πάχος Τοίχου 19 cm (Πλατάρι 25)
   
Λήψεις
Πλατάρι 19 Πλατάρι 25
downarrow • Τρόποι Εφαρμογής
  (Τεχνικά Χαρακτηριστικά)
• Τρόποι Εφαρμογής
  (Τεχνικά Χαρακτηριστικά)
  

 Πάχος Τοίχου 8 cm (Πλατάρι 19)


 

 

 

Αρχή

 

  

 

 

 Πάχος Τοίχου 19 cm (Πλατάρι 19)


 

 

Αρχή

 

 

 

 

 Πάχος Τοίχου 8 cm (Πλατάρι 25)

 

 

Αρχή

 

 

 
 • Πάχος Τοίχου 19 cm (Πλατάρι 25)

 

 

Αρχή


 

ortho30    ortho25    ortho20     touv20     plat     otho     exa     ennia     dod

Γραφεία-Εργοστάσιο:
Οδός "Λ", ΒΙ.ΠΕ. Ηρακλείου
Τ.Κ.:716 01
Ηράκλειο Κρήτης
Τηλ:2810 381 160 (5 γραμμές)
Fax:2810 380 798

 tuv