Τρόποι Εφαρμογής-Τεχνικά Χαρακτηριστικά
• Πάχος Τοίχου 15 cm (Τουβλέτα 15/20 32cm)
• Πάχος Τοίχου 20 cm (Τουβλέτα 15/20 32cm)
• Πάχος Τοίχου 15 cm (Τουβλέτα 15/20 16cm)
• Πάχος Τοίχου 20 cm (Τουβλέτα 15/20 16cm)
• Πάχος Τοίχου 15 cm (Τουβλέτα 15/20 25cm)
• Πάχος Τοίχου 20 cm (Τουβλέτα 15/20 25cm)
   
Λήψεις
Τουβλέτα 15/20/32
Τουβλέτα 15/20/16 Τουβλέτα 15/20/25
downarrow • Τρόποι Εφαρμογής
     (Τεχνικά Χαρακτηριστικά)
• Τρόποι Εφαρμογής
     (Τεχνικά Χαρακτηριστικά)

• Τρόποι Εφαρμογής
     (Τεχνικά Χαρακτηριστικά)
  

 Πάχος Τοίχου 15 cm (Τουβλέτα 15/20 32cm)


 

 

 

Αρχή

 

  

 

 

Πάχος Τοίχου 20 cm (Τουβλέτα 15/20 32cm)


 

 

Αρχή

 

 

 

 

Πάχος Τοίχου 15 cm (Τουβλέτα 15/20 16cm)

 

 

Αρχή

 

 

 
 Πάχος Τοίχου 20 cm (Τουβλέτα 15/20 16cm)

 

 

Αρχή


 

Πάχος Τοίχου 15 cm (Τουβλέτα 15/20 25cm)

 

 

Αρχή

 

 

 
 Πάχος Τοίχου 20 cm (Τουβλέτα 15/20 25cm)

 

 

Αρχή


 

ortho30    ortho25    ortho20     touv20     plat     otho     exa     ennia     dod

Γραφεία-Εργοστάσιο:
Οδός "Λ", ΒΙ.ΠΕ. Ηρακλείου
Τ.Κ.:716 01
Ηράκλειο Κρήτης
Τηλ:2810 381 160 (5 γραμμές)
Fax:2810 380 798

 tuv